Kontakta oss

Translate

Tack för ert tålamod!

Vi får otroligt många ansökningar, 50-100 stycken ansökningar dagligen, veckans alla dagar. Plus alla vi redan har korrespondens med. Och lika många telefonsamtal att hantera utöver det.

Vårt lilla dilemma som vi inte kan styra över är att det finns ett uppsjö av sajter som suger upp annonser. I många fall är det dessutom gamla annonser med inaktuell information. Vi märker det på var ansökningarna är skickade från och hur de ser ut när vi får dem. Rätt många appar och betalsajter där vi som mottagare måste skapa konto och betala för att se ansökningarna. Detta vet den som söker med största sannolikhet inte om, så man ringer oss och frågar om ansökningar som inte finns hos oss när man inte får svar. Väldigt tidsödande och såklart frustrerande för den som söker.

Det är utöver arbetssökande även nån slags rekord i lycksökare som vill hyra ut folk till lantbruket i år. Skrämmande faktiskt med detta som liknar människohandel. Det tar väldigt mycket av vår tid att hantera och det är väldigt påstridiga säljare. Vi anställer och har full kontroll över vår egen personal, det skall vara tryggt för den anställde att jobba här.

Vi har ingen personalavdelning, vi är 2 personer som äger och driver odlingen. Alla anställningar sköts efter vår ordinarie arbetstid ute i odlingen, vi behandlar ansökningarna i den ordning de kommer in. Inga mottagningssvar eller besked ges via telefon. Vi hör av oss om det finns ett intresse från vår sida. Vi tar ENBART emot ansökningar via e-post, vänligen ring inte och ansök via telefon.
Tack

English:
Thanks for your patience!
We receive an incredible number of applications, 50-100 applications daily, every day of the week. Plus everyone we already have correspondence with. And just as many phone calls to handle beyond that.

Our little dilemma that we can’t control is that there are a plethora of sites that consolidate ads. In many cases, it is old ads with outdated information. We notice where the applications are sent from and how they look when we receive them. Quite many apps and payment sites where we as recipients have to create an account and pay to see the applications. This is what the applicant most likely does not know about, so you call us and ask about applications that are not with us when you do not get an answer. Very time consuming and of course frustrating for applicants.

In addition to job seekers, there is also some kind of record in happiness seekers who want to hire people to agriculture this year. Actually scary with this similar to human trafficking. It takes a lot of our time to manage and it is very contentious sellers. We employ and have full control over our own staff, it must be safe for the employee to work here.

We have no personnel department, we are 2 people who own and run the cultivation. All applications are handled after our regular working hours out in the cultivation, we process the applications in the order they come in. No response or message is given over the phone. We will contact you if there is an interest on our part. We ONLY accept applications via email, please do not call and apply by phone.
Thanks

Comments are closed.